Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP )

Monitorovací systém pro kontinuální bezkontaktní sledování vlivu průmyslových aktivit na kvalitu a kvantitu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.


Cíl projektu

Systém SAMMWAP je vyvíjen přímo pro monitoring nebodových zdrojů znečištění (liniové - kanalizace a plošné - podpovrchové kontaminované zóny). Funkční monitoring s okamžitou výstrahou při destabilitě prvků znamenající únik/posun látek a spuštění mechanizmu reakce prakticky sníží riziko dalšího znečištění podzemních vod. Ověřený provoz bude realizován v reálných podmínkách na Ostravsku (post těžební oblasti) a ve strategické průmyslové zóně Holešov. Hlavní výstupy budou realizovány i uplatněny do data ukončení projektu.


Harmonogram výsledků

  1. TH03030023-V1: Integrovaná komunikační technologie (IKT) pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace
  2. TH03030023-V2: Zkušební provoz systému IKT pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace v SPZ Holešov
  3. TH03030023-V3: Plně automatická jednotka pro monitoring kvality podzemní vody s rozšířením o vody srážkové
  4. TH03030023-V4: Užitný vzor na "Plně automatickou jednotku pro monitoring kvality podzemní vody s rozšířením o vody srážkové"
  5. TH03030023-V5: Zkušební provoz systému pro monitorování přímých i nepřímých vlivů na kvalitu a kvantitu podzemní vody v SPZ Holešov
  6. TH03030023-V6: Software "WaterGuard" pro monitoring parametrů podzemních a srážkových vod a vodní bilance na daném území
  7. TH03030023-V7: Ověřená technologie "SAMMWAP"

Řešitelský tým a klíčoví pracovníci

Multiparametrová sonda

Inovativní in-situ monitoring fyzikálně-chemických parametrů zvodně, pomocí kterého jsou velmi rychle získány detailní informace o vertikálním průběhu pH, Eh, konduktivity a teploty ve vodním sloupci. Vzájemnou korelací získaných dat mohou být identifikovány odlišnosti ve vertikální stratifikaci vod, pohyb kontaminantů nebo úrovně přítoků kontaminace do vrtů.

Měření s multiparametrovou sondou vyžaduje precizní řízenou manipulaci, která umožní spouštět sondu kontinuální rychlostí i ve velmi hlubokých vrtech. K tomuto účelu byl speciálně pro potřeby MEGA a.s. vyvinutý a zkonstruovaný multifukční přístroj „Sink Control“, který umožňuje nastavení různých rychlostí spouštění sondy, bezpečné usazení na variabilní rozměry zhlaví vrtů a rychlé zpětné vyzdvihování sondy z hlubokých hydrogeologických objektů.

Zjistit více


Technické listy